LogTec
  •  
 
Planowanie Zapasów

 

Planowanie Uzupełniania Zapasów

Optymalizuj poziom obsługi klienta

W dzisiejszym szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym niezbędne staje się efektywne zarządzanie stanem zapasów. Zbyt niskie poziomy zapasów mogą prowadzić do pogorszenia poziomu obsługi klienta, w konsekwencji prowadzić do utraty zaufania i utracie części rynku. Z kolei zbyt wysokie stany magazynowe prowadzą do nieefektywnego użycia posiadanego kapitału. Moduł zarządzania uzupełnianiem zapasów, używając optymalizujących algorytmów sprawia, że jest utrzymywany właściwy poziom zapasów we właściwym miejscu i odpowiednim czasie.


Główny cel narzędzi do planowania łańcucha dostaw jest minimalizacja konfliktu pomiędzy potrzebami utworzenia bezpiecznych poziomów zapasów we wszystkich krytycznych punktach w łańcuchu oraz jednocześnie uniknięcia nadmiarowych i niepotrzebnych zapasów. Poziom obsługi klienta może być zwiększony przy równoczesnym obniżeniu zaangażowania kapitału w zapasach wyrobów.

 

Moduł Planowania Uzupełniania Zapasów pozwala:

 

  • Sterować poziomem bezpiecznych zapasów magazynowych, poprzez ustalenie niezbędnego poziomu obsługi klienta we wszystkich lokalizacjach. Moduł wykorzystuje zaawansowaną wielowymiarowa analizę Pareto celem zapewnienia odpowiedniego poziomu zapasów powiązanego ściśle z docelowym poziomem obsługi klienta.

  • Korzystając z Modułu Prognozowania Popytu zaplanować przyszłe zamówienia, pozwalając Tobie i Twoim dostawcom przewidywać najwyższe wartości popytu klientów w czasie. Poprzez tworzenie symulacji rożnych scenariuszy i wyliczaniu ich konsekwencji, moduł pozwala ci tworzyć precyzyjne analizy ‘what-if ’ w celu podejmowania najtrafniejszych decyzji.

  • Proponować zamówienia bazując na prognozach popytu, bezpiecznych zapasach, aktualnych poziomach zapasu, zapytaniach ofertowych i zaległych zamówieniach

  • Wyliczać ograniczenia otoczenia biznesowego dla długiego okresu planowania. W przypadku wymaganej większej kontroli stanów magazynowych, pozwala ci to zarządzać zapasami poprzez wyjątki.

  • Ustalać efektywne, ale minimalne poziomy zapasu zabezpieczającego zależne od założonego poziomu obsługi klienta, realnych szacunków czasu dostaw oraz statystycznych miar zmian popytu.

  • Elastycznie dopasować różnorodne poziomy uzupełnień zapasu lub politykę poziomu obsługi klienta dla różnych grup/typów produktowych.


Planowanie długoterminowe

W przypadku gdy znane są przyszłe ograniczenia dostaw lub produkcji (np. remont wydziału produkcyjnego), ważne jest długookresowe planowanie zamówień/dostaw. Moduł ten nie tylko bazuje na prognozach popytu, ale także uwzględnia zdefiniowane wcześniej ograniczenia.

Zarządzanie przez wyjątki


Jedną z najważniejszych zalet zintegrowanego, samoregulującego systemu zarządzania zapasami jest to, iż zarządzanie przez wyjątki jest możliwe oraz efektywne. System generuje raport, poprzez funkcję raportów o wyjątkach, w momencie, gdy dostępny poziom zapasu nie będzie w stanie pokryć prognozy w danym okresie. Operator w głównej mierze zajmuje się produktami dla których raporty wyjątków wykazują wyczerpanie się zapasu,zejście poniżej poziomu bezpieczeństwa, nadmiarowe zapasy , niski poziom obsługi klienta itp.


Wielopoziomowe planowanie


Moduł umożliwia wielopoziomowe zarządzanie pomiędzy zakładami wytwórczymi, magazynami, sieciami dystrybucji i klientami.W celu efektywnego działania w systemie dwupoziomowym prognozowanie (t.j. popyt klientów lub sprzedaż) musi być zgodny we wszystkich lokalizacjach.Dla magazynu centralnego prognozy będą oparte na całkowitym zagregowanym popycie lub sprzedaży, a dla magazynów regionalnych (dystrybutorów) wszystkich lokalnych punktów sprzedaży. Taki układ zapewnia uzyskanie globalnych prognoz oraz globalnego poziom zapasów opartego na całkowitym popycie oddziałów.