LogTec
  •  
 
Prognozowanie Popytu

 

Prognozowanie Popytu

Działaj szybko kiedy rynek ulega zmianom

Moduł Prognozowania Popytu jest zaawansowanym narzędziem dostarczającym szeroki zakres specjalnych funkcji, które pozwalają użytkownikowi kompleksowo analizować trendy popytu, wykrywać i reagować na zmiany w popycie oraz tworzyć dokładne krótko-, średnio- oraz długookresowe prognozy.

Wiarygodne prognozy są siłą napędową stojącą za optymalizacją stanów magazynowych. Wykrycie i reakcja na zmiany w popycie w sposób umożliwiający zrozumienie typowych wzorców popytowych, oszacowanie historycznych danych i wykorzystanie przyszłych potrzeb konsumentów pozwala modułowi Planowania Popytu wykorzystywać te informacje do opracowania precyzyjnych prognoz spodziewanego popytu. Idąc dalej, bardziej dokładne prognozy pozwalają uniknąć dużych, bezpiecznych zapasów produktów.

Główne funkcje modułu są następujące:

Moduł Prognozowania

Moduł prognozuje spodziewany popyt na podstawie danych historycznych. Historyczna krzywa popytu determinuje zalecaną metodę prognozowania korzystającą z dziesięciu różnych wzorców popytowych (wolny, szybki, nieregularny, rzadki, schyłkowy, trend pozytywny, negatywny itd.). Dla celów prognozowania system (w normalnych warunkach) wybierze odpowiedni model matematyczny dla danego typu popytu. Zewnętrzne wpływy oddziałujące na krzywą popytu, takie jak nowe promocje lub wprowadzenie nowego produktu, są również efektywnie zarządzane przy pomocy systemu z minimalnym udziałem operatora.

 

Popyt Sezonowy

Moduł prognozowania zawiera wyrafinowane algorytmy zaprojektowane do wykrywania i obliczania sezonowych wzorców pojedynczych produktów lub grup produktowych wrażliwych na sezonowe wahania popytu. Dla wszystkich sezonowych produktów są automatycznie obliczane profile sezonowości, które są włączane w proces prognozowania w celu wygenerowania precyzyjniejszej prognozy. Wprowadzenie zewnętrznych dodatkowych informacji odzwierciedlające wiedzę rynkową oraz ręczna zmiana parametrów poprzez zarządzanie wyjątkami sprawia że proces prognozowania szybko reaguje na zmieniającą się rzeczywistość, pozwalając podejmować strategiczne decyzje bazujące na faktach.

Samouczący się system


Aplikacja posiadająca różnorodne modele prognozowania, sezonowe profile i zewnętrzne informacje tworzy tak dokładne prognozy jak to możliwe. Jednakże prognozowanie ze swojej natury może zawsze być nieco niedokładne, stąd system okresowo sprawdza pojawiające się zmiany we wzorcach popytu i automatycznie w razie konieczności koryguje prognozę (mierząc jednocześnie trafność prognozy).

Łatwa integracja


Moduł Planowania Popytu w prosty sposób integruje się z innymi aplikacjami użytkowanymi przez klienta.


Pozwala na wspólne prognozowanie


Dostępne możliwości wewnętrznej i zewnętrznej współpracy przy prognozowaniu popytu pozwalają użytkownikom oprogramowania w ścisłej współpracy z zewnętrznymi dostawcami i klientami analizować i wpływać na przewidywane prognozy wybranych produktów/grup produktowych, odzwierciedlając tym samym ich różnorodne kampanie marketingowe oraz strategie sprzedaży. Poprzez nałożenie niepowtarzających się wydarzeń na historyczny popyt klienta, możemy przewidzieć zmiany w popycie klienta takie jak planowane przeglądy wymagające zapasowych części czy tez zwiększenie ilości punktów obsługi/sklepów. Nasi dostawcy mający wgląd w przewidywany popyt klienta mogą odpowiednio wcześnie przygotować się i dostarczyć w odpowiednim czasie przewidywaną ilość towarów/surowców.

 

Zarzadzanie przez wyjątki

Moduł prognozowania popytu jest samouczącym się oprogramowaniem i ogólnie największe efekty przynosi, gdy dominuje podejście nie ingerowania w system oraz wykorzystywanie funkcji zarządzania przez wyjątki. Moduł monitoruje zmiany w trendach, identyfikując wyjątkowo wysokie lub niskie wahania w popycie jako wyjątek. Pozwala na ręczne modyfikacje parametrów, które automatycznie zasilają proces uzupełnienia zapasów lub harmonogramowania zamówień. Moduł samodzielnie kontroluje dokładność własnych prognoz, jednocześnie w tym samym czasie pozwalając na dokonywanie ręcznych modyfikacji.


Moduł Prognozowania Popytu umożliwia firmom:

  • Poprawić dokładność prognoz popytu

  • Obniżyć koszty zapasów

  • Efektywniej zarządzać poziomami zapasów

  • Uniknąć przeterminowanych zapasów

  • Poprawić relacje z dostawcami